17 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 3407,3409,3411 ถ.พระราม 9 สวนหลวง กทม. 10250
โทรศัพท์ : 02-731-7150-1
โทรสาร : 02-731-7158
เว็บไซท์ : www.pearson-indochina.com