16 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์()
ที่อยู่ติดต่อ : เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ จตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 02-942-8063-5
โทรสาร : 02-579-9597
เว็บไซท์ : www.kubook.com