29 พฤศจิกายน 2563 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : ฮาเชท ฟิลิปปาคิ โพสต์(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : ชั้น 7 อาคารบางกอกโพสต์ 136 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ : 02-240-3700
โทรสาร : 02-671-3153
เว็บไซท์ : www.elle.co.th