17 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : ซีเอ็ด ยูเคชั่น(บริษัท จำกัด (มหาชน))
ที่อยู่ติดต่อ : อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 1858/87-90 ถ.บางนา-ตราด บางนา บางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 02-739-8500#8501
โทรสาร : 02-751-5999
เว็บไซท์ : www.se-ed.com