31 ตุลาคม 2563 เวลา
พระของประชาชน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


 ชื่อหนังสือพระของประชาชน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
 ชื่อผู้แต่งศิริวรรณ สุขวิเศษ
 สำนักพิมพ์สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
 ปีที่พิมพ์-
 จำนวนหน้า223
 ราคาปก-
 สาระสังเขป                                                                                   
        หนังสือที่จัดพิมพ์เพื่อน้อมถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริยายกในงานฉลองพระชันษา 96 ปี วันที่ 3 ตุลาคม 2552 รวมพระประวัติของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ในแง่มุมต่าง ๆ ทรงมีพระคุณปการด้านพุทธศาสนา พระบุคลิกภาพ พระอัจฉริยภพ และพระบาทมีธรรมที่ปรากฏแก่ปวงชาวไทย พร้อมภาพประกอบตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน 
  
  
  
  
  
 

A

อ่านทั้งหมด 640 ครั้ง