แนะนำหนังสือ : ฝากเธอช่วยซับน้ำตาโลก
22 มกราคม 2565 เวลา
เมนูหลัก

โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.

Banner Link

งานนิพนธ์ของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
หนังสือหายาก
หนังสือวันเด็กแห่งชาติ
วารสารวิชาการ

สำรวจความเห็น
ฝากเธอช่วยซับน้ำตาโลก


ฝากเธอช่วยซับน้ำตาโลก

สิทธิเดช กนกแก้ว

กวีนิพนธ์ที่มีเนื้อหาสาระเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น การลดภาวะโลกร้อน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่ามีแนวคิดเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม เสนอแนะให้ประชาชนร่วมมือกันอนุรักษ์ธรรมชาติ และหยุดยั้งการทำลายสิ่งแวดล้อม ชี้ให้เห็นภัยของการทำลายและทำร้ายธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดมหันตภัยต่าง ๆ ดังปรากฏให้เห็นเป็นลำดับ รวมทั้งเสนอแนะให้ประชาชนดำรงค์ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความสุขอย่างแท้จริงและยั่งยืน

หนังสือกวีนิพนธ์ เรื่อง ฝากเธอช่วยซับน้ำตาโลก "ของสิทธิเดช กนกแก้ว" แต่งเป็นกลอนสุภาพ มีอรรถรส และมีคุณลักษณะของวรรณศิลป์เด่นชัด